Lees aandachtig de onderstaande gebruiksvoorwaarden voordat u deze website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van deze website en zijn inhoud worden enkel toegestaan indien u al deze voorwaarden aanvaardt en naleeft. Gebruikers die deze voorwaarden niet aanvaarden, worden verzocht de website onmiddellijk te verlaten en het materiaal dat ze van deze website hebben gehaald, niet langer te gebruiken.

Auteursrechten en gebruik van inhoud
De auteursrechten en andere rechten op de inhoud van deze website zijn eigendom van 3M en/of de internationale dochterondernemingen. U hebt het recht om de inhoud van deze website te bekijken, te downloaden en te reproduceren, doch enkel voor doeleinden van interne informatie en op voorwaarde dat u 1) alle mededelingen in het originele materiaal behoudt 2) de afbeeldingen enkel gebruikt met behoud van de tekst die bij de afbeeldingen hoort en 3) de volgende auteursrechtclausule vermeldt: © 3M. Alle rechten voorbehouden.
De gegevens op deze website mogen niet worden gepubliceerd of voor een commercieel doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 3M.
U mag geen enkel deel van deze website beschikbaar stellen als onderdeel van een andere website, niet via een hyperlink noch op een andere manier. Deze website en de inhoud ervan mag niet worden gebruikt om een database van welke aard dan ook aan te leggen. De website en de inhoud ervan mag evenmin (geheel of gedeeltelijk) worden opgeslagen in databases voor toegang door u of een derde, of om een database te verspreiden die het geheel of een deel van de website of de inhoud ervan bevat.

Andere voorwaarden en mededelingen kunnen van toepassing zijn
Er zijn aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing op handelstransacties of promoties die door 3M via deze website worden gedaan. Er gelden bijkomende voorwaarden voor alle bulletin-board diensten, chatzones en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten die via deze website worden aangeboden. Niets uit deze pagina met juridische informatie is bedoeld om een overeenkomst die momenteel van kracht is tussen u en 3M te wijzigen of aan te passen.

Hoewel deze gebruiksvoorwaarden bedoeld zijn om algemeen van toepassing te zijn op alle inhoud die zich op 3M.com bevindt, kan deze website nog andere kennisgevingen op het gebied van eigendomsrechten en gebruiksvoorwaarden bevatten waarvan de bepalingen ook moeten worden nageleefd en gevolgd aangezien ze van toepassing zijn op de specifieke delen van deze website waarvoor ze bedoeld zijn. Sommige gedeelten van deze website zijn bestemd voor publiek in bepaalde landen zoals aangegeven met specifieke landverwijzingen in de kopregels van de websitepagina (bijvoorbeeld: 3M United States, 3M United Kingdom, of 3M Australia). De gebruiksvoorwaarden voor websitepagina’s die specifiek zijn voor bepaalde landen kunnen verschillen en kunnen worden geopend via de 3M-website voor dat specifieke land. 3M kan alle rechten vermeld in deze pagina met juridische informatie op elk moment herroepen of wijzigen door deze pagina bij te werken.

Andere intellectuele eigendomsrechten
Neemt u er nota van dat elk product, proces of technologie beschreven in de inhoud van deze website het voorwerp kan zijn van andere door 3M voorbehouden intellectuele eigendomsrechten en waarvoor hieronder geen vergunning is verleend. 3M, het 3M-logo, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard, en Thinsulate en de meeste andere merknamen op deze website zijn de internationale handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van 3M. Handelsmerken van andere partijen zijn zoveel mogelijk geïdentificeerd en 3M erkent hun rechten.

Disclaimers
DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT U MEEGEDEELD 'ZOALS ZE IS,' EN IS SLECHTS BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN INTERNE INFORMATIE, ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE DAT DE INFORMATIE ACCURAAT OF VOLLEDIG IS OF ZONDER ENIGE ANDERE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN ELKE IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE BETREFFENDE DE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-OVERTREDING. 3M IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN WIE DAN OOK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DOOR TE VERTROUWEN OP INFORMATIE OF INHOUD DIE VIA DEZE WEBSITE OF VIA EEN DOOR EEN HYPERLINK VERBONDEN WEBSITE IS GEOPEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOORTVLOEIEND UIT WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS AL WERD 3M UITDRUKKELIJK INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, IN HET MEEST UITGEBREIDE WETTELIJK TOEGESTANE BEREIK. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE WAARBORGEN OF VERKLARINGEN NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Het materiaal op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten, en informatie zal worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving. 3M kan op elk tijdstip de producten en/of de programma’s beschreven in dit materiaal verbeteren en/of veranderen. 3M garandeert niet dat deze website ononderbroken of foutvrij zal werken of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. 3M garandeert niet dat deze website compatibel is met uw computerapparatuur of dat deze website of haar server vrij is van fouten, virussen, worms of 'Trojan horses' en 3M is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou lijden als gevolg van dergelijke schadelijke elementen.
Bovendien verklaart of garandeert 3M niets omtrent elke andere website die u zou verkiezen te openen via deze website. 3M voorziet in deze links naar andere websites enkel om het u gemakkelijk te maken, en het vermelden van links impliceert niet dat 3M deze websites of de inhoud ervan goedkeurt.

Informatie toesturen aan 3M
Lees aub ons Privacybeleidvoor algemene informatie. 3M wenst geen vertrouwelijke gegevens of informatie waarop eigendomsrechten rusten van u te ontvangen via haar website, tenzij u een andere schriftelijke overeenkomst met 3M heeft in verband met het delen van die informatie. Alle informatie die 3M via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificatiegegevens zoals beschreven in het 3M-Privacybeleid, zal als NIET VERTROUWELIJK worden beschouwd. DOOR HET VERSTUREN VAN INFORMATIE NAAR 3M VIA DEZE WEBSITE OF VIA EEN ANDERE ELEKTRONISCHE WEG ZONDER EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST MET 3M IN VERBAND MET DIE VERZENDING, GEEFT U 3M DE TOESTEMMING OM DIE INFORMATIE ZONDER VERPLICHTING TEGENOVER U VOOR ELK DOEL TE GEBRUIKEN. Wenst u informatie te ontvangen over hoe u een idee aan 3M kan toesturen, klik dan op en vraag een kopie van de brochure 'About your idea'.

Rechtspraak en gegevens van dochterondernemingen
Het gebruik van en de toegang tot deze website wordt geregeld door en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving en 3M en de gebruiker zullen zich aan de rechtspraak van de rechtbanken van in Nederland onderwerpen
.

.